Pilotné cezhraničné vzdelávanie

 Pre nezamestnaných              Pre pedagógov              Pre zamestnancov ANJ            Pre zamestnancov IKT 

 

Cieľom aktivity je:

  • overiť účelnosť a efektivitu vzdelávacích programov, ktoré sú navrhnuté v projekte pre cieľové skupiny:

o nezamestnaných, 
o zamestnaných, 
o pedagógov

  • overiť fungovanie cezhraničného lektorského tímu vo vzdelávaní

Štruktúra vzdelávacích programov:

Úvod vzdelávania je orientovaný na oblasť psychodiagnostiky
Tento blok sme zaradili na úvod z dôvodu zistenia motivácie klienta, jeho nasmerovania a správneho zaradenia ďalších blokov.

Vzdelávacie programy pre nezamestnaných:

  • orientácia na trh práce
  • modul IKT (informačno-komunikačné technológie)
  • modul anglického jazyka

Vzdelávacie programy pre zamestnaných:

  • proti - stresový program
  • modul IKT (informačno-komunikačné technológie)
  • modul anglického jazyka

Vzdelávacie programy pre pedagógov:

  • proti - stresový program
  • deti so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)