Projekt

SR-ČR: Centrum vzdelávania

"Centrum vzdelávania“ – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie vzdelávacích prihraničných programov, ich pilotné overenie, zriadenie a vybudovanie vzdelávacieho centra. Realizáciou spoločných vzdelávacích aktivít prispieť k zmene kvalifikačnej štruktúry, hlavne pre cieľové skupiny zamestnancov a nezamestnaných, a tým vytvoriť podmienky na ich efektívne sociálne začlenenie. Sformovať cezhraničné partnerstvo vzdelávacích inštitúcii na poli celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva.

Aktivity projektu:
1. Úvodná konferencia v Třinci – predstavenie vzdelávacieho zariadenia Institut Euroschola

2. Analýza vzdelávacích potrieb v prihraničných regiónoch partnerov, ktorá zistí podnety a návrhy cieľových skupín na potrebu vzdelávania a jeho obsahového zamerania. Cieľom analýzy je poskytovať v budúcnosti vzdelávanie, ktoré cieľová skupina potrebuje a požaduje pre zlepšenie svojho postavenia, sociálneho začlenenia a rozvoja celoživotného vzdelávania.

3. Spoločná vízia vzdelávacích programov – na základe výsledkov analýzy sformovať spoločnú víziu vzdelávacích programov so zreteľom na rozvoj pracovnej sily, nových trendov vo vzdelávaní, nových požiadaviek na efektivitu pracovnej sily.

4. Odovzdávanie know-how vzdelávacích aktivít – zapojený partneri projektu si navzájom vymenia know-how v oblasti vzdelávacích programoch s dôrazom na odovzdanie príkladov dobrej praxe

5. Spracovanie spoločných vzdelávacích programov – sformovanie spoločných vzdelávacích programov, ktoré odrážajú poznatky partnerov a vyhovujú moderných požiadavkám vzdelávania

6. Založenie vzdelávacieho zariadenia na Orave s tútoringom Institutu Euroschola

7. Realizácia pilotného cezhraničného vzdelávania
a. Pre nezamestnaných - psychodiagnostika, mäkké zručnosti pre potreby trhu práce, IKT zručnosti, anglický jazyk (časová dotácia 160 hod)
b. Pre zamestnancov – psychodiagnostika, protistresový program, IKT zručnosti, anglický jazyk (časová dotácia 120 hod.)
c. Pre pedagógov – psychodiagnostika, protistresový program, práca s deťmi so ŠVVP (časová dotácia 72 hod.)

8. Medzinárodná konferencia – ukončenie projektu, zhodnotenie aktivít