Pre pedagógov

Vzdelávací kurz pre Pedagógov
(spoločné vzdelávanie SR a ČR účastníkov)

Termín realizácie:
2.7.2012 – 4.7.2012
23.8.2012 – 25.8.2012 

Rozsah vzdelávania:
72  hod.

Obsah vzdelávania:

  • Psychodiagnostika 8 hod.
  • Protistresový program: 24 hod.

Z obsahu: kooperácia a spolupráca v tíme, efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti, stres manažment a relaxačné techniky, osobný rozvoj

  • Deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 40 hod

vybrané informácie  o poruchách správania a emocionality v procese vzdelávania(ADD/ADHD, úzkostné poruchy a  špecifické vývinové poruchy učenia ŠVPU), klasifikácia najčastejších porúch a diagnostika,  psychologická charakteristika detí s týmito poruchami a možnosti prevencie výskytu problémového správania (šikanovanie), riešenie modelových situácií

Počet účastníkov:
16 účastníkov zo SR
16 účastníkov z ČR

 

Pre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógovPre pedagógov