OP SR-ČR 2007-2013

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013

 

Projekt realizujeme s podporou Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí. Riadiacim orgánom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Globálnym cieľom operačného programu je rast vzájomnej previazanosti a zbližovania cezhraničných regiónov a je konkretizovaný prostredníctvom špecifických cieľov, ktoré tvoria náplň nasledovných prioritných osí:

Prioritná os I Podpora spoločensko-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce
Jej cieľom je podpora rozvoja kultúry a zachovania tradícií, spolupráca regiónov, vzdelávanie, rozvoj cezhraničného cestovného ruchu či menšie investičné projekty.

Prioritná os II Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia
Jej cieľom je podpora rozvoja dopravy v pohraničí, rozvoja životného prostredia a krajiny a zlepšenie informačnej a komunikačnej dostupnosti pohraničia.

Projekt „Centrum vzdelávania“ – príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc realizujeme v rámci :
Prioritnej osi I, Oblasť podpory 1.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť.

Prezentácia.pdf