2. Analýza vzdelávacích potrieb

Cieľom aktivity je:

 • zistiť záujem o vzdelávacie kurzy,
 • zistiť podnety a návrhy zamestnávateľských subjektov, nezamestnaných, pedagógov a širokej verejnosti na potrebu vzdelávania.

Prieskum prebiehal dotazníkovým prieskumom formou elektronického alebo písomného dotazníka a taktiež riadenými rozhovormi so zamestnávateľmi. Jeho realizácia prebiehala na oboch stranách hranice tak u vedúceho partnera ako aj u hlavného cezhraničného partnera.
Sledovanými kritériami boli :

 • celkový záujem o ďalšie vzdelanie a rozvoj
 • rozsah vzdelávania
 • čas realizácie vzdelávania
 • denná dĺžka vzdelávacích aktivít
 • frekvencia vzdelávania
 • možnosť vzdelávania intenzívnou formou
 • realizácia vzdelávania formou víkendových sústredení
 • vyhovujúce dni realizácie vzdelávania
 • oblasti, v ktorých mali respondenti záujem sa vzdelávať
 • kurzy, o aké mali respondenti najväčší záujem

Výstupnými dokumentmi danej aktivity sú:

Analýza vzdelávacích potrieb ICM-ORAVA
Výsledky analýzy vzdělávacích potřeb EUROSCHOLA
Souhrnný výstup analýzy
(pre stiahnutie kliknite)